Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Another Miracle afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze algemene voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

De te leveren zorg:
 • Another Miracle biedt zorg op maat.
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg. In 2019 is dit €4,40 per uur.
 • Rond de derde dag zorg die je van de kraamverzorgende ontvangt, zal een medewerkster van Another Miracle jullie bellen of jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg. Indien de zorg niet naar wens is zal Another Miracle met jullie zoeken naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt
 • Another Miracle doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen overige teams van Coöperatie Kraamzorggroep als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Another Miracle altijd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorgdag is 3 uur. (m.u.v. couveuse nazorg)
 • Kraamzorg uurtarief is € 49,69 per uur.
ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]
 • Another Miracle werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan.
Vervoer
 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.
Annulering:
 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten (€30,76), niet declarabele inschrijving (€44,24) en annuleringskosten (€75,00), totaal €150,00, worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.
Ongewenst gedrag
 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.
Aansprakelijkheid
 • Another Miracle kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient binnen 24 uur schriftelijk te geschieden bij Another Miracle. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €50,-
Verstrekking volmachten
 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.
Klachten
 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Another Miracle. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie BO geboortezorg.
Geheimhouding en privacy
 • Another Miracle dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Another Miracle werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website www.kraamzorggroep.com
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. (WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Another Miracle als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
 • Another Miracle zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Another Miracle wettelijk de meldcode voor kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.
 • Another Miracle en diegene die in opdracht van Another Miracle betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.


Contactgegevens:
Another Miracle is gevestigd aan:
Joris van Bodegomlaan 20
3201 MH  Spijkenisse
06-31169198
info@anothermiracle.nl
Bo geboortezorg:
Bo Geboortezorg
Wet der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht

Another Miracle staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvKnr: 24463336

leveringsvoorwaarden Another Miracle
december 2018
Versie 1.2

Vragen

Heb je vragen over je zwangerschap, de kraamtijd of andere zaken? Deze kunnen we tijdens het intakegesprek beantwoorden, maar neem vooral contact op met ons voor al je vragen gedurende je hele zwangerschap.